Vedtægter for Sct. Georgs Fonden Sct. Georgs Gilderne i Danmark


 

Vedtægter og Fondsledelse

Vedtægter

§ 1.

 

Sct. Georgs Fonden er en selvejende institution, der bærer navnet " Sct. Georgs Fonden". 

Adressen er Sct. Georgs Vej 17 A, 3060 Espergærde.
Fonden er stiftet af gildebrødre i Danmark.

 

§ 2.

Fondens hjemsted er Helsingør Kommune 

 

§ 3.

Fondens primære formål er, inden for Sct. Georgs Gildernes rammer, at fremme enhver form for socialt og humanitært arbejde. Fondens sekundære formål er at anvende sin viden til at udvikle og gennemføre andre projekter for derved at kunne anvende overskuddet til det primære formål.

Fondens virke må aldrig være til hinder for, at opgaver svarende til fondens, løses af enkelte gilder, distrikts- og/eller stadsgilder. Fonden skal i ønsket omfang yde størst mulig støtte til disse.

 

§ 4.

Fondens grundkapital udgør kr. 493.100,00.

 

§ 5.

Der er ikke tillagt stifterne eller andre særlige rettigheder.

 

§ 6.

 

Fonden ledes af en bestyrelse.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der udpeges således:

Landsgildeledelsen for Sct. Georgs Gilderne i Danmark udpeger 1 medlem, der primært udpeges blandt gildebrødre i de områder, hvor der findes institutioner.

For så vidt angår de 4 resterende medlemmer af bestyrelsen, er bestyrelsen fremover selvsupplerende, således at bestyrelsen selv udpeger bestyrelsesmedlemmerne, der primært bør udpeges blandt personer med tilknytning til Sct. Georgs Gilderne i Danmark.

Samtidig med udpegelsen af de 5 bestyrelsesmedlemmer, udpeges en suppleant af bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmer og suppleant, der er udpeget af bestyrelsen, er som udgangspunkt gældende for en 4-årig periode.

Bestyrelsesmedlemmet, udpeget af landsgildeledelsen for Sct. Georgs Gilderne i Danmark, er udpeget for en 2-årig periode.

Bestyrelsen vælger selv blandt sine medlemmer en formand, en næstformand og en sekretær.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede.

Bestyrelsen fastsætter selv sin egen forretningsorden.

Bestyrelsen kan i nødvendigt omfang antage professionel hjælp til administration, herunder en direktion og personale i øvrigt

§ 7.

Fonden regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

Regnskaberne revideres af en statsautoriseret revisor.

 

§ 8.

Fonden tegnes i forhold til tredjemand af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af en anmeldt direktør for fonden.

Der kan gives prokura til bank, giro, postvæsen, mv. til andre.

 

§ 9.

Årets eventuelle overskud udloddes til fondens formål eller henlægges til senere udlodning.

 

 

§ 10.

Bestyrelsen kan kun ved enstemmig beslutning foretage ændringer i denne vedtægt.

Endvidere gælder reglerne for fondslovens § 48.

Et eventuelt overskud, ved fondens opløsning, skal fordeles i overensstemmelse med formålet, jf. § 3.

Det kræver endvidere enstemmighed at foretage opløsning af fonden.

 

§ 11.

For så vidt angår matr.nr. 26 b Mørdrup By, Espergærde Sogn gælder, at hvis den deri indrettede børnegård nedlægges, vil den børnegården tilhørende formue efter beslutning fra såvel bestyrelsen for børnegården som bestyrelsen for Sct. Georgs Fonden, og med godkendelse af Socialministeriet, være at anvende til andre formål inden for børne- og ungdomsforsorgen eller til hermed beslægtede formål, jf. § 3, inden for det Storkøbenhavnske område.